Oxford - Mercedes Whitby Mondial Ice Cream Van - Dimaschios (Cow)


Oxford - Mercedes Whitby Mondial Ice Cream Van - Dimaschios (Cow)